Skip to Main Content

Ashton McArn II

View “Ashton McArn II” at IMDB

Masked Rider

EpisodeRoleCredited As
MR - #1 - Escape from Edenoi, Part IAlbeeAshton McArn II
MR - #2 - Escape from Edenoi, Part IIAlbeeAshton McArn II
MR - #3 - License to ThrillAlbeeAshton McArn II
MR - #4 - Pet NappersAlbeeAshton McArn II
MR - #5 - Bugs on the LooseAlbeeAshton McArn II
MR - #6 - Arcade AceAlbeeAshton McArn II
MR - #7 - Super Gold, Part OneAlbeeAshton McArn II
MR - #8 - Super Gold, Part TwoAlbeeAshton McArn II
MR - #9 - The Grandmother FactorAlbeeAshton McArn II
MR - #10 - Something’s TrashyAlbeeAshton McArn II
MR - #11 - Water Water EverywhereAlbeeAshton McArn II
MR - #12 - Dance CrazyAlbeeAshton McArn II
MR - #13 - Stranger from the NorthAlbeeAshton McArn II
MR - #14 - Ferbus’ First ChristmasAlbeeAshton McArn II
MR - #15 - The Green-Eyed MonsterAlbeeAshton McArn II
MR - #16 - Unmasked RiderAlbeeAshton McArn II
MR - #17 - The Heat Is OnAlbeeAshton McArn II
MR - #18 - The DashAlbeeAshton McArn II
MR - #19 - Know Your NeighborAlbeeAshton McArn II
MR - #20 - Battle of the BandsAlbeeAshton McArn II
MR - #21 - Ferbus MaximusAlbeeAshton McArn II
MR - #22 - Ferbus’ Day OutAlbeeAshton McArn II
MR - #23 - Back to NatureAlbeeAshton McArn II
MR - #24 - Testing 1, 2, 3AlbeeAshton McArn II
MR - #25 - JoblessAlbeeAshton McArn II
MR - #26 - Power OutAlbeeAshton McArn II
MR - #27 - Showdown at Leawood HighAlbeeAshton McArn II
MR - #28 - Saturday Morning InvasionAlbeeAshton McArn II
MR - #29 - Passenger FerbusAlbeeAshton McArn II
MR - #30 - Mixed DoublesAlbeeAshton McArn II
MR - #31 - Million Dollar FerbusAlbeeAshton McArn II
MR - #32 - Ectophase AlbeeAlbeeAshton McArn II
MR - #33 - Race Against TimeAlbeeAshton McArn II
MR - #34 - Exit Nefaria, Enter BarbariaAlbeeAshton McArn II
MR - #35 - DetentionAlbeeAshton McArn II
MR - #36 - Cat-AtomicAlbeeAshton McArn II
MR - #37 - IndigestionAlbeeAshton McArn II
MR - #38 - Dex at BatAlbeeAshton McArn II
MR - #39 - The Eye of EdenoiAlbeeAshton McArn II
MR - #40 - The Invasion of LeawoodAlbeeAshton McArn II

Total Episodes: 40