Ryosuke Mombayashi

View “Ryosuke Mombayashi” at IMDB

Power Rangers

EpisodeRoleCredited As
PRNStl - #832 - Return of the PrismStunt PerformerRyosuke Mombayashi
PRNStl - #833 - Forged in SteelStunt PerformerRyosuke Mombayashi
PRNStl - #834 - Live and LearnStunt PerformerRyosuke Mombayashi
PRNStl - #835 - Presto Change-OStunt PerformerRyosuke Mombayashi
PRNStl - #836 - Drive to SurviveStunt PerformerRyosuke Mombayashi
PRNStl - #837 - My Friend RedbotStunt PerformerRyosuke Mombayashi
PRNStl - #838 - Hack AttackStunt PerformerRyosuke Mombayashi
PRNStl - #839 - Gold RushStunt PerformerRyosuke Mombayashi
PRNStl - #840 - Rocking & RollingStunt PerformerRyosuke Mombayashi
PRNStl - #841 - The Ranger RibbonStunt PerformerRyosuke Mombayashi

Total Episodes: 10