Skip to Main Content

Monster Conversion Guide

Juken Sentai Gekiranger: Nei-Nei! Hou-Hou! Hong Kong Decisive Battle
Hong Kong Media King Yang Hong Kong Media King Yang Concept Art
香港のメディア王ヤン
Yang’s Secretary Miranda Yang’s Secretary Miranda Concept Art
ヤンの秘書ミランダ
Mechannon Mechannon Concept Art
銘観音(メカンノン)