Monster Conversion Guide

Ninpuu Sentai Hurricaneger Shushuuto the Movie.
Hisaru Hisaru Concept Art
ヒザール
Blizaru Blizaru Concept Art
ブリザール
Combined Space Ninsaru Ashurasaru Combined Space Ninsaru Ashurasaru Concept Art
合体宇宙忍猿アシュラザール