Ranger Key Group #120

Sounds

Mobirates Sounds

  • on key insertion and turn: Shurikenger!!
  • on ENTER press: Hito mo shirazu yo mo shirazu, kage to narite aku o utsu! Ninpuu Sentai! Hurricaneger!!

Legend Mobirates Sounds

  • on key insertion and turn: Shurikenger!!
  • on ENTER press: Hito mo shirazu yo mo shirazu, kage to narite aku o utsu! Ninpuu Sentai! Hurricaneger!!

Memorial Mobirates Sounds

  • on key insertion and turn: Ninninger!!
  • on first ENTER press: Shinobinaredomo shinobanai! Shuriken Sentai! Ninninger!!
  • on second ENTER press: Shinobudokoroka abareru ze!

Colors

White

Unreleased.

Blue

Unreleased.

Red

Yellow

Unreleased.

Green

Unreleased.

Pink

Unreleased.

Black

Unreleased.