Skip to Main Content

Zyudenchi Checklist

Note: Though lengthy, I still do not believe that this is a complete list!

* denotes a Metallic version of the Zyudenchi

Standard Zyudenchi

# Name DX Candy Gashapon
1 Gabutyra
2 Parasagun
3 Stegotchi
4 Zakutor
5 Dricera
6 Pteragordon
7 Ankydon
8 Bunpachy
9 Plezuon
10 Bragigas
11 Deinochaser
12 Deinosgrander
13 Kentrospiker
14 Stymero
15 Allomerus
16 Beyonsmo
17 Ovirappoo
18 Igeranodon
19 Tuperanda
20 Gurumonite
21 Archenolon
22 Pukuputor
23 Futabain
00 Tobaspino
1+ Carnival
V Victory
X Maximum

Uncharged Zyudenchi

# Name DX Candy Gashapon
1 Gabutyra
2 Parasagun
3 Stegotchi
4 Zakutor
5 Dricera
6 Pteragordon
7 Ankydon
8 Bunpachy
9 Plezuon
10 Bragigas
11 Deinochaser
12 Deinosgrander
13 Kentrospiker
14 Stymero
15 Allomerus
16 Beyonsmo
17 Ovirappoo
18 Igeranodon
19 Tuperanda
20 Gurumonite
21 Archenolon
22 Pukuputor
23 Futabain
00 Tobaspino
6 Pteragordon (Warring States)

Deboss-In Zyudenchi

# Name DX Candy Gashapon
1 Gabutyra
2 Parasagun
3 Stegotchi
4 Zakutor
5 Dricera
6 Pteragordon
7 Ankydon
8 Bunpachy
9 Plezuon
10 Bragigas
11 Deinochaser
12 Deinosgrander
13 Kentrospiker
14 Stymero
15 Allomerus
16 Beyonsmo
17 Ovirappoo
18 Igeranodon
19 Tuperanda
20 Gurumonite
21 Archenolon
22 Pukuputor
23 Futabain

Super Sentai Zyudenchi

# Name DX Candy Gashapon
V Battle Fever J
V Sun Vulcan
V Zyuranger
V Dairanger
V Kakuranger
V Ohranger
V Carranger
V Megaranger
V Gingaman
V GoGoFive
V Timeranger
V Gaoranger
V Hurricaneger
V Abaranger
V Dekaranger
V Magiranger
V Boukenger
V Gekiranger
V Go-onger
V Shinkenger
V Goseiger
V Gokaiger
V Go-Busters
V Super Sentai Rush

Other Zyudenchi

# Name DX Candy Gashapon
6 Pteragordon Spirit-In
00 Tobaspino (Black)
D Tobaspino (Deathryuger)
DX DX Zyudenchi
EX EX Zyudenchi
SB SB Zyudenchi
SP SP Zyudenchi
SP SP Zyudenchi
SP SP Zyudenchi
SP SP Zyudenchi